BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.3.2012
Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie

podaje do publicznej wiadomości informację

że wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przedsięwzięcia polegającego na „wzniesieniu zabudowy hotelowo-restauracyjno-usługowej wraz z towarzyszącymi usługami rekreacyjno-wypoczynkowymi, z obiektami i urządzeniami sportu i rekreacji oraz z terenem urządzonym w najbliższym otoczeniu we wsi Wygryny” na działkach nr 41/2, 41/3, 41/4, 41/9, 42/2, 42/3, 42/4 i na części działki 3363/4 oraz nr dz. 219 (Jezioro Wygryńskie).
Inwestorem przedsięwzięcia jest Pan Piotr Sopa.

Mając na uwadze postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4240.178.2012.MG.2 z dnia 10 maja 2012 r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.8.2012 z dnia 10 maja 2012 r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pokój nr 3.
Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2013 14:24
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sty 2013 14:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 sty 2013 14:57
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2177 razy