BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie kolejnego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza kolejny publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w KW OL1P/00012965/3, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej, niżej wymienionych:

a) działki ozn. nr geod. 583, 584, 585, o łącznej pow. 1 222 m2, przeznaczona pod teren zabudowy jednorodzinnej, cena wywoławcza netto 95 878,00 zł, wadium 10 000,00 zł.
b) działki ozn. nr geod. 586, 587, 588, o łącznej pow. 1 207 m2, przeznaczona pod teren zabudowy jednorodzinnej, cena wywoławcza netto 94 701,00 zł, wadium 10 000,00 zł.

Kolejny publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 28 lutego 2013 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2013 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 25 lutego 2013r. włącznie (pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Podano do publicznej wiadomości: od dnia 25 stycznia 2013r. do dnia 25 lutego 2013r.
Data powstania: piątek, 25 sty 2013 07:39
Data opublikowania: piątek, 25 sty 2013 08:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 mar 2013 23:06
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2306 razy