BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
1. Położenie nieruchomości: Ukta, Gmina Ruciane-Nida
2. Numer działki: 2306/3
3. Powierzchnia działki: 2.143m2
4. Numer księgi wieczystej: KW OL1P/00026229/3
5. Przedmiotem sprzedaży na podstawie Uchwały XXVII/167/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 października 2012r. jest lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 23,63m2, składający się z pokoju i kuchni, usytuowany na poddaszu budynku wielolokalowego mieszkalnego nr 112 w Ukcie, ujawniony w KW OL1P/00031038/5. Do lokalu mieszkalnego nr 3 przynależy strych o pow. 4,90m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału wielkości 8/100 części w gruncie oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny Nr 112 składa się z 3 lokali mieszkalnych. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z przynależnościami i udziałem wielkości 8/100 części w prawie własności dz. ozn. nr geod. 2306/3, o pow. 2.143m2 została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 8 085,00zł. Cena sprzedaży lokalu wraz z przynależnościami i udziałem w prawie własności działki gruntu, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 31.01.2007r. została ustalona w kwocie 808,50 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 1 617,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
7. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
9. Nabywca uiszcza należność w kwocie 808,50zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida.
10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku, poz. 535 z poźn. zm.
12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 01.02.2013 roku do dnia 22.02.2013roku.
Data powstania: piątek, 1 lut 2013 07:42
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lut 2013 11:31
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1730 razy