BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida
Ruciane-Nida: Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 44302 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8720 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida, obejmującego dwie części: 1) Część I - pomoce edukacyjne Dostawa pomocy edukacyjnych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie, Szkoły Podstawowej w Ukcie). Dostawa pomocy edukacyjnych obejmuje zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - wykazem stanowiącym załącznik nr 3 część I do SIWZ. 2) część II - oprogramowanie multimedialne Dostawa oprogramowania multimedialnego obejmuje zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - wykazem stanowiącym załącznik nr 3 część II do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Pomoce edukacyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Główna Księgarnia Szkolna, Gajewicz, Gawin, Widłak s. j., Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36732,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 47127,29

Oferta z najniższą ceną: 47127,29 / Oferta z najwyższą ceną: 57684,00

Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: Oprogramowanie multimedialne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14435,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 16086,99

Oferta z najniższą ceną: 8134,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18374,13

Waluta: PLN.

Data powstania: piątek, 1 lut 2013 08:44
Data opublikowania: piątek, 1 lut 2013 11:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lut 2013 15:36
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1980 razy