BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, 2 i art.. 39 ust. 2 i art. 67 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, nieruchomości ujawnione w KW OL1P/00013030/7, zgodnie z rejestrem gruntów działka gruntu opisana jest jako RVI grunty orne, nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jako 8MN, MP – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub przy połączeniu trzech sąsiednich działek może być przeznaczona na dwa pensjonaty, niżej wymienionych:

a) działka ozn. nr geod. 17/6, o pow. 1450 m2, poł. w Ruciane-Nida, ul. Dworcowa,
cena wywoławcza netto 81 693,00 zł, wadium 10 000,00 zł,
b) działka ozn. nr geod. 17/7, o pow. 1442 m2, poł. w Ruciane-Nida, ul. Dworcowa,
cena wywoławcza netto 81 242,00 zł, wadium 10 000,00 zł,
c) działka ozn. nr geod. 17/8 , o pow. 1350 m2, poł. w Ruciane-Nida, ul. Dworcowa,
cena wywoławcza netto 76 059,00 zł, wadium 10 000,00 zł.

II publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 14 marca 2013 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2013 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 11 marca 2013r. włącznie (pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Podano do publicznej wiadomości: od dnia 08 lutego 2013r. do dnia 11 marca 2013r.
Data powstania: piątek, 8 lut 2013 09:17
Data opublikowania: piątek, 8 lut 2013 08:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 mar 2013 11:58
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2263 razy