BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.6.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do wiadomości, iż działając na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,oraz § 3 ust. 1 pkt. 60, 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 2010 r.) wniósł o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych, bezdotykowej dwustanowiskowej myjni samochodów osobowych, okręgowej stacji kontroli pojazdów, motelu na 20 miejsc noclegowych z częścią gastronomiczną oraz zjazdu na działkę nr 16/1 z drogi krajowej nr 58 i drogi wojewódzkiej nr 610. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 16/1 położonej w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida.
Inwestorem jest Pan Dariusz Gleba.
Data powstania: piątek, 22 lut 2013 07:48
Data opublikowania: piątek, 22 lut 2013 07:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 mar 2013 07:39
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1960 razy