BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 53, art. 54 i art. 2 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) oraz art. 6 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 3 ust. 5 i 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne i art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 listopada 2012 r. pana Józefa Błudnickiego „Elektro-Service” 11-500 Giżycko, Gajewo ul. Leśna 21 działający w imieniu PGE Dystrybucja S.A. Lublin 20-340 Lublin ul. Garbarska 21 A
ustalam
lokalizację inwestycji celu publicznego na działkach nr 100/3, 86/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wejsuny, gmina Ruciane-Nida dla zamierzenia związanego z budową linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym.
1. Rodzaj inwestycji.
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym. Wymieniona inwestycja jest o znaczeniu powiatowym.
2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.
Ustala się możliwość budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr 100/3 i 86/1.
Zgodnie z przedstawionym wnioskiem przyjmuje się zaproponowaną trasę linii kablowej o długości około 8,0 m oraz usytuowanie projektowanego złącza, które należy zlokalizować przy granicy działki. Przy trasowaniu linii kablowej należy chronić systemy korzeniowe istniejących drzew przy drodze. Zaopatrzenie w energię należy zaprojektować zgodnie z ustalonymi warunkami przez Zakład Energetyczny.
Projekt należy wykonać zgodnie z ustalonymi warunkami przez PGE Dystrybucja Lublin.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z faktem, iż organ prowadzący postępowanie wystąpił o uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu, uzgodnienie nastąpiło pod następującymi warunkami:
- złącze kablowe należy ułożyć na granicy pasa drogowego
- złącze kablowe z układem pomiarowo-rozliczeniowym należy zlokalizować na działce zainteresowanego
- w obrębie istniejącego zadrzewienia linie kablową należy ułożyć w rurach osłonowych 9nie naruszając systemu korzeniowego)
- zgodnie z warunkami wydanymi przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Białystok
- jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt przełożenia ponosi właściciel urządzenia
- inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń w pasie drogowym.
3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ujemnie na środowisko przyrodnicze i krajobraz.
Wnioskowane działki są położone na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Wnioskowane działki są położone na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska” kod obszaru PLB280008, wobec którego obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 127 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000.
Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: przedsięwzięcie po zakończeniu fazy realizacji w żaden sposób nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000, ponieważ jest ułożone doziemnie.
Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi zmianami z 2008 r.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
4. Warunki wynikające z przepisów szczególnych.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami art. 5 i 6 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 jednolity tekst) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 kwietnia 2002 r.).
Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z czterema egzemplarzami dokumentacji projektowej posiadającej uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W wypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy uzyskać uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

Uzasadnienie

Z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpił pan Józef Błudnicki „Elektro-Service” działający w imieniu PGE Dystrybucja S.A. Lublin 20-340 Lublin ul. Garbarska 21 A. Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr 100/3 i 86/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wejsuny gmina Ruciane-Nida. Gmina Ruciane-Nida aktualnie nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren, który jest przedmiotem wniosku. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wnioskowany teren związany z budową nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji został przygotowany przez architekta posiadającego uprawnienia i wpisanego na listę Północnej Okręgowej Izby Urbanistów w Gdańsku. W tym stanie rzeczy postanowiono jak w treści decyzji.
Projekt niniejszej decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:
1. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie. Stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 5 c ustawy o planowaniu przestrzennym projekt decyzji uznano za uzgodniony.
2. Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu postanowieniem znak PZD.4020.201-1.2012.KG z dnia 28.12.2012 r.


Pouczenie
W myśl art. 53 ust 1, 2, 6, 7 i art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717;
tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647):
1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przepisu art. 31 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
4. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
6. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Projekt decyzji sporządził:
Mgr inż. arch. Kazimierz Grządka
Uprawnienia urbanistyczne nr 410/88
Wpis na listę Północnej Okręgowej Izby Urbanistów
Nr G-078/2002
Data powstania: środa, 27 lut 2013 11:38
Data opublikowania: środa, 27 lut 2013 12:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 mar 2013 07:56
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2506 razy