BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego

w sprawie sprzedaży działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe
Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108)
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza 3 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, położonych w Rucianem-Nidzie :

1. ozn. nr geod. 192/333, o pow. 807 m2,
cena wywoławcza 22.700,00 zł, wadium 2.300,00 zł

2. ozn. nr geod. 192/331, o pow. 871 m2,
cena wywoławcza 24.500,00 zł, wadium 2.500,00 zł

3. ozn. nr geod. 192/330, o pow. 761 m2,
cena wywoławcza 21.400,00 zł, wadium – 2.200,00 zł

4. ozn. nr geod. 192/321, o pow. 567 m2,
cena wywoławcza 15.900,00 zł, wadium – 1.600,00 zł

5. ozn. nr geod. 192/329, o pow. 727 m2,
cena wywoławcza 20.400,00 zł, wadium 2.100,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 18listopada 2005 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 15 listopada 2005 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art.3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U nr 64, poz. 592).

Data powstania: wtorek, 11 paź 2005 08:26
Data opublikowania: wtorek, 11 paź 2005 10:11
Data przejścia do archiwum: środa, 30 lis 2005 14:21
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2635 razy