BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.98.2012.2013
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (rury PE o śr 40-75 mm) o długości ok. 900 m oraz sieci wodociągowej (rury PE o śr. 110 mm) o długości ok. 660m na działkach o nr 1, 5, 6, 7, 8, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71/1, 193, 213, 215 położonych w obrębie Wojnowo, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8:00 – 14:00).

Data powstania: czwartek, 7 mar 2013 12:20
Data opublikowania: czwartek, 7 mar 2013 12:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 mar 2013 07:56
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1690 razy