BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika i zjazdów z kostki brukowej (ok. 640 m2) w m. Ukta gm. Ruciane-Nida, tel. 087 423 10 36, fax 087 423 11 40, mail: umig@ruciane-nida.z.pl.
CPV 45233222-1
Termin realizacji zamówienia - do 15 grudnia 2005 r.
Specyfikację warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie korytkowania, ław krawężnikowych, wykonanie podsypki, okrawężnikowanie i ułożenie obrzeży, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, ułożenie nowej nawierzchni chodników (ok. 420 m2) i zjazdów (ok. 220 m2) z kostki brukowej.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Jerzy Waszkiewicz – inspektor Ref. GKI, tel. 087 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9 – w sprawach proceduralnych.
Artur Chudzik – młodszy referent Ref. GKI, tel. 087 423 10 36 w. 31, w godz. 800- 1400, pokój nr 8 – w sprawach przedmiotu zamówienia
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 7 listopada 2005 r., godz. 900.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 listopada 2005 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Spełniają.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 100 %

Data powstania: piątek, 21 paź 2005 11:39
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2005 11:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 lis 2005 08:08
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2568 razy