BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Ruciane-Nida: Dostawa żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 106132 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66342 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 2. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z załadunkiem i rozładunkiem do 4000 ton żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Na poszczególne dostawy wg zapotrzebowania będą wydawane zlecenia. 3. Wykonawca powinien dysponować minimum dwoma samochodami o ładowności 16 ton i powyżej samowyładowczymi oraz posiadać dostęp do legalnej żwirowni, gdzie będzie pozyskiwany żwir-pospółka..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Henryk Leszczyński, ul. Usługowa 10, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 88560,00

Oferta z najniższą ceną: 88560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147600,00

Waluta: PLN.

Data powstania: poniedziałek, 18 mar 2013 09:30
Data opublikowania: poniedziałek, 18 mar 2013 09:36
Data przejścia do archiwum: środa, 27 mar 2013 09:47
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1952 razy