BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ

na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
Do Zamawiającego w dniu 19 marca 2013 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Ad. 1.
Zamawiający nie będzie dokonywał zmian ilościowych w formularzu cenowym – zał. Nr 3 do SIWZ.
Wykonawca przy wyliczeniu ceny oferty jest zobowiązany wyliczyć cenę usług w zakresie ilościowym określonym przez Zamawiającego.

Ad. 2
Zamawiający nie będzie wykreślał zapisów dotyczących podwykonawców.

Ad. 3
Zgodnie z treścią niniejszego zapytania, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia w zał. Nr 5 do SIWZ – wzorze umowy zapis § 2 ust. 10, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający będzie umieszczał na przesyłkach oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści uzgodnionej, obowiązującej u Wykonawcy”.

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 28 marca 2013 r. o godz. 9:30.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część tej specyfikacji.

Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą zmianą oraz wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki::
1) treść zapytania
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 mar 2013 11:30
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2013 12:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 mar 2013 08:26
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1763 razy