BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RUCIANEM-NIDZIE


 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora, oraz inne stanowisko w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).

 2. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 ze zm.) oferty kandydatów powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania rozwoju publicznego przedszkola,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa a art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168, ze zm.),
  10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
  11. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.),
  12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
  13. oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola.


 3. Oferty należy składać w: Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Aleja Wczasów 4 do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RUCIANEM-NIDZIE" w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia:
  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul .Aleja Wczasów 4 ,
  2. na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  3. Gazecie Piskiej, Gazecie Olsztyńskiej.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nidzie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

mgr Zbigniew Janusz Opalach
Data powstania: środa, 20 mar 2013 15:10
Data opublikowania: środa, 20 mar 2013 15:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 kwi 2013 09:48
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2111 razy