BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 19 marca 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.03.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 marca 2013 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XXXIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2013 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na II posiedzeniu XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2013 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie oświadczenia w sprawie zapowiedzianego wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 219 Olsztyn-Ełk na odcinku Szczytno-Ełk.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  • przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej,
  • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ruciane-Nida na rok budżetowy 2014 środków stanowiących fundusz sołecki,
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013–2021,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 r.,
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: czwartek, 21 mar 2013 07:58
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2013 08:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 mar 2013 09:31
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1712 razy