BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do zamiany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr XXX/107/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2008r.
Gmina Ruciane-Nida zamienia:
- nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida ozn. nr geod. 38/3, o pow. 295 m2, położoną w miejscowości Niedźwiedzi Róg, utwardzona masą bitumiczną, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako 1KL – istniejąca ulica wiejska w ciągu drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 8-12m w liniach rozgraniczających, KW OL1P/00013653/0 (KW zawiera wpis dot. dz. z której została wydzielona, tj. dz. 38/1 – Dec. podziałowa nr GN/7430/14A/08 z dnia 7.07.2008r.).
na nieruchomość :
- stanowiącą własność Pana Pawła Igora Krenz ozn. nr geod. 42/16, o pow. 293 m2, położoną w miejscowości Niedźwiedzi Róg, utwardzona masą bitumiczną, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako 6 ZN – tereny istniejącej adaptowanej zieleni nieurządzonej, KW OL1P/00005283/6 (KW zawiera wpis dot. dz. z której została wydzielona, tj. dz. 42/1 – Dec. podziałowa nr GN/7430/14A/08 z dnia 7.07.2008r.).
Wartość rynkowa nieruchomości gruntowych ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi:
 dz. nr geod. 38/3 o pow. 295m2 - 11 163,00 zł
 dz. nr geod. 42/16 o pow. 293m2 - 11 087,00 zł.

Wartość nakładów w postaci jezdni z masy bitumicznej z uwzględnieniem zużycia ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi:
 dot. dz. 38/3 - 11 936,00 zł
 dot. dz. 42/16 - 21 019,00 zł.

W związku z § 1 uchwały nr XXX/107/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2008r. Strony ustalają cenę zamiany powyższych nieruchomości gruntowych w wysokości kwot oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego oraz uznają nakłady poniesione na nieruchomości za ekwiwalentne.

stąd:

Pan Paweł Igor Krenz dopłaci Gminie Ruciane-Nida według wyliczenia:
11 163,00 zł – 11 087,00 zł =76,00 zł + 23 % VAT 17,48 zł, tj. 93,48 zł.
oraz pokryje koszt przygotowania dokumentacji do zamiany wraz z kosztem sporządzenia aktu notarialnego.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 29.03.2013 roku do dnia 19.04.2013roku.
Data powstania: piątek, 29 mar 2013 09:37
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 kwi 2013 13:52
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1858 razy