BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Sprzedaż lokalu użytkowego po AA w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 11.

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionej w KW 24892, niżej wymienionej.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 3 mieszczący się na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 11 w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów (po AA), posiadający powierzchnię użytkową 50,41 m2, składający się z: pomieszczenia poradni, gabinetu terapeutycznego, 2 WC oraz korytarza. Przedmiotem sprzedaży jest też udział wielkości 1281/10000 części w częściach wspólnych budynku i taki sam udział w działce gruntu ozn. nr geod. 143/1, o pow. 1.072 m2 poł. Ruciane-Nida Al. Wczasów.
Cena wywoławcza wynosi - 25.460,00 zł
Wadium wynosi - 2.500,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 grudnia 2005 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.


1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 16 grudnia 2005 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w kwocie 367,00 zł.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6.W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Data powstania: poniedziałek, 7 lis 2005 10:43
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lis 2005 14:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 gru 2005 09:14
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2608 razy