BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMIESZCZENIE 1 SZT. OGŁOSZENIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO PROJEKT - PRZEDSZKOLE

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Ruciane – Nida, dn. 09 / 05 / 2013r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAMIESZCZENIE 1 SZT. OGŁOSZENIA INFORMACYJNO
– PROMOCYJNEGO PROJEKT

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zamieszczenie w miesiącu CZERWIEC 2013r. 1 szt. ogłoszenia informacyjno – promocyjnego projekt. Wymagania dot. ogłoszenia prasowego: 24 – moduły, pełen kolor, wymiary całkowite ogłoszenia 260mm x 150cm (+/-10%), wydane w gazecie o zasięgu obejmującym co najmniej obszar Powiatu Piskiego.

Kryteria oceny oferty:
100% cena.

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
• Ofertę sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego proszę przedłożyć osobiście / listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. zapytania na ogłoszenie prasowe-przedszkole”.
• Miejsce składania ofert: Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie, ul. Gwarna 2, 12 – 220 Ruciane – Nida (Sekretariat).
• Termin składania ofert upływa dnia 17 / 05 / 2013r. Liczy się data wpływu.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.ruciane-nida.pl) w zakładce BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (UMiG Ruciane-Nida).
Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Z up. Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Renata Skopnik – Kierownik projektu

______________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 9 maj 2013 12:12
Data opublikowania: czwartek, 9 maj 2013 14:11
Data przejścia do archiwum: środa, 22 maj 2013 07:36
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1795 razy