BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 13 maja 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.07.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 maja 2013 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XXXVII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 22 kwietnia 2013 r. i VIII nadzwyczajnej (XXXVI kolejnej) sesji w dniu 13 maja 2013 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 22 kwietnia 2013 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2012r.oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2012 rok:
  1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2012r.
  2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu.
  3. Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniem.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
 3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida:
  1. Przedstawienie wniosku przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  3. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia / nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • dokonania zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2013 r.
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: piątek, 17 maj 2013 08:18
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2013 08:44
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 08:47
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1795 razy