BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.10.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do wiadomości, iż w związku z rozstrzygnięciem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie uchylającym decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej infrastruktury OTW PTTK Kamień na potrzeby mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na działkach nr 40/6 oraz 42/5 (jezioro Bełdany), obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida i koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania, działając na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) a także § 3 ust. 1 pkt. 60, 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko Inwestorem jest Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze.
Data powstania: środa, 5 cze 2013 13:22
Data opublikowania: środa, 5 cze 2013 14:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lip 2013 11:59
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1826 razy