BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida
Ruciane-Nida: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 110315 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88105 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym: 1) Odpadów komunalnych zmieszanych 2) Odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny -u źródła - z podziałem na frakcje: a) papier; b) szkło; c) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal; d) odpady ulegające biodegradacji; 3) Odpadów wielkogabarytowych; 4) Zużytych opon; 5) Odpadów elektrycznych i elektronicznych; 6) Przeterminowanych leków i chemikalia: 7) Zużytych baterii i akumulatorów; 8) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REMONDIS Mrągowo Sp. z o. o., ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 660000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 703864,08

Oferta z najniższą ceną: 703864,08 / Oferta z najwyższą ceną: 860676,00

Waluta: PLN.

Data powstania: czwartek, 13 cze 2013 09:27
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2013 09:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 cze 2013 08:33
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1857 razy