BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.10.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 lipca 2013 roku wznowił postępowanie w sprawie modernizacji istniejącej infrastruktury OTW PTTK Kamień na potrzeby mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na działkach nr 40/6 i 42/5 (jez. Bełdany) położonych w obrębie Iznota, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000, zawieszone z uwagi na konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./oraz §3 ust. 1 pkt. 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 2010 r.) zwróciłem się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Data powstania: poniedziałek, 8 lip 2013 14:59
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2013 10:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2014 10:11
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1950 razy