BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.2.2013
Ruciane-Nida, dn. 23 lipca 2013


Nasz znak :
PNO.6220.2.2013


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sposobu zasilania kotłowni w Rucianem-Nidzie przy ulicy Kwiatowej 6 A poprzez posadowienie 4 zbiorników na gaz o łącznej pojemności 19,4 m3 na działkach nr 229/268, 229/287, 229/267 w obrębie Ruciane-Nida , gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000

p o s t a n a w i a m
zawiesić postępowanie w sprawie modernizacji sposobu zasilania kotłowni w Rucianem-Nidzie przy ulicy Kwiatowej 6 A poprzez posadowienie 4 zbiorników na gaz o łącznej pojemności 19,4 m3 na działkach nr 229/268, 229/287, 229/267 w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000, z uwagi na konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko


u z a s a d n i e n i e
Pan Kamil Artur Siwik – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe wniósł do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sposobu zasilania kotłowni w Rucianem-Nidzie przy ulicy Kwiatowej 6 A poprzez posadowienie 4 zbiorników na gaz o łącznej pojemności 19,4 m3 na działkach nr 229/268, 229/287, 229/267 w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Olsztynie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu na inwestora nałożono postanowieniem znak PNO.6220.2.2013 z dnia 23 lipca 2013 roku obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Wobec powyższego stosownie do dyspozycji art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawieszono postępowanie do czasu dostarczenia raportu oddziaływania na środowisko.

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.


p o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie

Otrzymują :
1. Wnioskodawca
2. strony według wykazu geodezyjnego
3. a/a
Data powstania: wtorek, 23 lip 2013 07:44
Data opublikowania: wtorek, 23 lip 2013 11:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2014 10:11
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 2021 razy