BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.2.2013
Ruciane-Nida, dn. 24 lipca 2013 r.

PNO.6220.10.2012

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 60
10-437 OlsztynNa podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,oraz §3 ust. 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 2010 r.) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na modernizacji sposobu zasilania kotłowni w Rucianem-Nidzie przy ulicy Kwiatowej 6 A poprzez posadowienie 4 zbiorników na gaz o łącznej pojemności powyżej 10 m3 (nie większą jednak jak 100 m3) na działkach nr 229/268, 229/287, 229/267, obręb Ruciane-Nida , w obszarze Natura 2000
Inwestorem jest PHU Kamil Artur Siwik.
Częściowa zmiana nazwy inwestycji podyktowana jest modyfikacją wniosku inwestora.

Załączniki:
1. Raport oddziaływania na środowisko do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2. Kopię wniosku inwestora przesłano uprzednio.
Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. strony wg wykazu geodezyjnego
2. a/a

Data powstania: środa, 24 lip 2013 08:18
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sie 2013 09:08
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1774 razy