BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.10.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej infrastruktury OTW PTTK Kamień na potrzeby mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na działkach nr 40/6 i 42/5 (jez. Bełdany) położonych w obrębie Iznota, gmina Ruciane-Nida, zgodnie z dyspozycją art 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustala 21 dniowy termin na zgłoszenie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie. Termin o którym mowa upływa 14 sierpnia 2013 roku. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida lub elektronicznie na adres umig@ruciane-nida.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Data powstania: środa, 24 lip 2013 11:49
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sie 2013 09:08
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1620 razy