BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.4.2013
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn

Nasz znak:
PNO.6220.4.2013


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) a także § 3 ust. 1 pkt. 63 lit a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) zwracam się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Przebudowie przystani wodnej OW NBP „Guzianka” w Rucianem-Nidzie ” na działce nr 42/5 (jez. Bełdany) przy działce nr 34/8 polegającej na rozbiórce starych pomostów i zastąpieniu ich nowymi pływającymi. Inwestorem przedsięwzięcia jest Narodowy Bank Polski.W załączeniu kserokopia wniosku złożonego przez Inwestora oraz karta informacyjna.
Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. strony postępowania
3. BIP
4. a/a


Data powstania: piątek, 26 lip 2013 12:56
Data opublikowania: piątek, 26 lip 2013 13:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 sie 2013 11:52
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1785 razy