BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Ruciane-Nida: Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Numer ogłoszenia: 154103 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136753 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, obejmujący pięć części: a) pięć tras przewozowych, którymi będzie odbywać się dowóz dzieci do placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi ustaleniami w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w następujący sposób: - część 1 - trasa nr 1 (Niedźwiedzi Róg - Głodowo - Końcewo - Wejsuny - Ruciane-Nida) długość trasy - 70 km - 30 dzieci dowożonych wymagana ilość miejsc - 32 (w tym kierowca i opiekun) - część 2 - trasa nr 2 (Iznota - Nowy Most - Ukta - Zameczek - Ukta) długość trasy - 30 km - 8 dzieci dowożonych wymagana ilość miejsc - 9 (w tym kierowca) - część 3 - trasa nr 3 (Ukta - Ruciane-Nida - Wejsuny - Łupki) długość trasy - 80 km - 5 dzieci dowożonych wymagana ilość miejsc - 7 (w tym kierowca) - część 4 - trasa nr 4 (Zamorduje - Skonal - Kowalik - Ruciane-Nida) długość trasy - 45 km - 5 dzieci dowożonych wymagana ilość miejsc - 7 (w tym kierowca) - część 5 - trasa nr 5 (Majdan - Ruciane-Nida - Osada Oko - Wejsuny - Pisz) długość trasy - 100 km - 7 dzieci dowożonych wymagana ilość miejsc - 9 (w tym kierowca i opiekun) 2. Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy: a) przewóz dzieci z miejscowości wskazanych wyżej z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida uczęszczających do placówek oświatowych w dni nauki w szkole oraz z placówek do ww. miejscowości po zakończeniu zajęć zgodnie z tygodniowym planem zajęć, b) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom podczas przewozu z miejscowości zamieszkania do placówki oświatowej i drodze powrotnej oraz w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu zgodnie z przepisami ustawowymi. Na trasach nr 1 i 5 zapewnienie opiekunów 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych (Pzp) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia, przedstawiając odpowiednią liczbę sprzętu i osób niezbędnych do wykonywania zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Trasa nr 1 (Niedźwiedzi Róg - Głodowo - Końcewo - Wejsuny - Ruciane-Nida)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PKS MRĄGOWO Sp. z o. o., ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 102760,00

Oferta z najniższą ceną: 102760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 317520,00

Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: Trasa nr 2 (Iznota - Nowy Most - Ukta - Zameczek - Ukta)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Mechaniki Pojazdowej Bogdan Stankiewicz, Ukta 105A, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 43800,00

Oferta z najniższą ceną: 43800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43800,00

Waluta: PLN.

Część NR: 3
Nazwa: Trasa nr 3 (Ukta - Ruciane-Nida - Wejsuny - Łupki)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 71040,00

Oferta z najniższą ceną: 71040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112000,00

Waluta: PLN.

Część NR: 4
Nazwa: Trasa nr 4 (Zamorduje - Skonal - Kowalik - Ruciane-Nida)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-NIda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 52560,00

Oferta z najniższą ceną: 52560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54000,00

Waluta: PLN.

Część NR: 5
Nazwa: Trasa nr 5 (Majdan - Ruciane-Nida - Osada Oko - Wejsuny - Pisz)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 77600,00

Oferta z najniższą ceną: 77600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 144000,00

Waluta: PLN.

Data powstania: piątek, 2 sie 2013 10:30
Data opublikowania: piątek, 2 sie 2013 11:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 sie 2013 16:12
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2192 razy