BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60 tys EURO
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, faks 087 423 11 40, mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony z podziałem na części na usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
Wspólny Słownik Zamówień - CPV - 74274000-0, 74273200-5
Termin realizacji zamówienia - do 31 grudnia 2006 r.
Specyfikację warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Jerzy Waszkiewicz - inspektor , tel. 087 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 23 styczeń 2006 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 stycznia 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 90 %
- termin wykonania - 10%
Data powstania: piątek, 6 sty 2006 11:40
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lut 2006 10:36
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2354 razy