BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.4.2013
Ruciane-Nida, dn. 27 sierpnia 2013

Nasz znak :
PNO.6220.4.2013

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2012 r. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Narodowego Banku Polskiego działającego przez pełnomocnika Panią Iwonę Wagner-Suchocką zam. ul. Małcużyńskiego 11/51, 02-793 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przystani wodnej OW NBP „Guzianka” w Rucianem-Nidzie na działce nr 42/5 (jez. Bełdany) przy działce nr 34/8 polegającej na rozbiórce starych pomostów i zastąpieniu ich nowymi pływającymi oraz po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4240.330.2013.KT.2. z dnia 7 sierpnia 2013 roku oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.23.2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku

ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przystani wodnej OW NBP „Guzianka” w Rucianem-Nidzie na działce nr 42/5 (jez. Bełdany) przy działce nr 34/8, polegającej na rozbiórce starych pomostów i zastąpieniu ich nowymi pływającymi, w obszarze Natura 2000 i jednocześnie:
I. Określam:

1. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida przeznacza teren inwestycji jako tereny obiektów turystyczno-wypoczynkowych.


2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
1) Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00).
2) Powstające na terenie inwestycji odpady gromadzić w sposób selektywny w miejscach na ten cel przeznaczonych w sposób zapobiegających przedostaniu się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.
3) Wszystkie powstające odpady w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu i powstawania;
4) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren i otoczenie uporządkować.


3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Nie określa się.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Tego typu inwestycje nie są zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii
przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II. Nie stwierdzam konieczności:

1. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania na terenie
otaczającym omawianą inwestycję.

2. wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie zachodzi konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

III. Nie nakładam na Narodowy Bank Polski obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

IV. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie
Narodowy Bank Polski działając przez pełnomocnika Panią Iwonę Wagner-Suchocką zam. ul. Małcużyńskiego 11/51, 02-793 Warszawa wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie przystani wodnej OW NBP „Guzianka” w Rucianem-Nidzie na działce nr 42/5 (jez. Bełdany) przy działce nr 34/8 polegającej na rozbiórce starych pomostów i zastąpieniu ich nowymi
Z danych zawartych w dostarczonych materiałach wynikało, iż planowana inwestycja zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 63 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2012 r. Nr 213, poz. 1397,), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora oraz pozostałe dokumenty przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu celem uzyskania opinii na temat konieczności sporządzenia raportu oddziaływania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wydał opinię sanitarną znak ZNS.9083.23.2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeanalizowaniu dokumentacji postanowieniem znak WOOŚ.4240.330.2013.KT.2 z dnia 7 sierpnia 2013 roku wyraził opinię, iż dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Burmistrz postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2013 roku odstąpił od obowiązku opracowania raportu. Wobec braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organ wydał decyzję środowiskową.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 42/5 (jez. Bełdany) przy działce nr 34/8 w obrębie Ruciane-Nida i polegać będzie na. przebudowie przystani wodnej OW NBP „Guzianka” w Rucianem-Nidzie na działce nr 42/5 (jez. Bełdany) przy działce nr 34/8, polegającej na rozbiórce starych pomostów i zastąpieniu ich nowymi pływającymi
Działki, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida przeznacza teren inwestycji jako tereny obiektów turystyczno-wypoczynkowych.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana będzie rozbiórka istniejących, drewnianych pomostów wybudowanych w 1968r. na palach drewnianych (b.zły stan techniczny) o łącznej pow.- 404,5m² a następnie budowa nowych pomostów pływających. Nowe pomosty montowane będą na pływakach siatkobetonowych o łącznej powierzchni – 580,8m²
Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin i poziomu hałasu spowodowanego pracami budowlanymi oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Czas trwania prac budowlanych, ograniczony będzie wyłącznie do pory dnia, a roboty budowlane wykonywane będą przy pomocy sprawnych maszyn i urządzeń. Przewiduje się, że skala i zasięg uciążliwości powodowanych w fazie budowy przedmiotowych instalacji będzie niewielki, z uwagi na mały zakres planowanych prac, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Powstające w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady gromadzone będą w sposób selektywny, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Przedsięwzięcie nie ingeruje w powierzchnię ziemi, w związku z czym nie będzie potrzeby usuwania nadmiarowych mas ziemnych z terenu inwestycji.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz na Specjalnym Obszarze Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB 280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.), jak również na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Piska” (PLH 280048) Przedsięwzięcie to nie jest bezpośrednio związane z ochroną tych obszarów, ani też nie wynika z tej ochrony, w związku z czym może negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne. Wskazana do realizacji inwestycja został oceniona jako ingerujący w znikomym stopniu w środowisko. Ponadto nie będzie powodował znaczących oddziaływań na gatunki i siedliska wskazane jako przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000.
Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Organ wydający decyzje środowiskową nie nałożył na inwestora obowiązku oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji z bezwzględnym zachowaniem warunków nałożonych na inwestora w sentencji przedmiotowej decyzji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając brak znaczącego wpływu inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000 określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.Otrzymują:
1. Narodowy Bank Polski poprzez pełnomocnika
2. Strony postępowania
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Starostwo Powiatowe w Piszu
Wydział Ochrony ŚrodowiskaZałącznik Nr 1 do decyzji nr PNO.6220.2.2013
o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbiórce istniejących, drewnianych pomostów wybudowanych w 1968r. na palach drewnianych (b.zły stan techniczny) o łącznej pow.- 404,5m² oraz na budowie nowych pomostów pływających. Nowe pomosty montowane będą na pływakach siatkobetonowych łączna powierzchnia – 580,8m²

Data powstania: piątek, 30 sie 2013 09:44
Data opublikowania: piątek, 30 sie 2013 09:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 wrz 2013 09:09
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2224 razy