BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.6.2012
Ruciane-Nida, dn. 2 września 2013 r.

PNO.6220.6.2012


Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Warszawska 5
12-200 PiszNa podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,oraz §3 ust. 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 2010 r.) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych, bezdotykowej dwustanowiskowej myjni samochodów osobowych, okręgowej stacji kontroli pojazdów, motelu na 20 miejsc sypialnych z częścią gastronomiczną oraz zjazdu na działkę 16/1 z drogi krajowej nr 58 i wojewódzkiej nr 610 Piecki – Ruciane-Nida, na działce nr 16/1, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, obszar Natura 2000.
Inwestorem jest Pan Dariusz Gleba.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Załączniki:
1. Raport oddziaływania na środowisko do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2. Kopię wniosku inwestora przesłano uprzednio.
Data powstania: środa, 4 wrz 2013 09:34
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 wrz 2013 10:48
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1621 razy