BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.6.2012.2013
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych, bezdotykowej dwustanowiskowej myjni samochodów osobowych, okręgowej stacji kontroli pojazdów, motelu na 20 miejsc sypialnych z częścią gastronomiczną oraz zjazdu na działkę 16/1 z drogi krajowej nr 58 i wojewódzkiej nr 610 Piecki – Ruciane-Nida, na działce nr 16/1, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, obszar Natura 2000, zgodnie z dyspozycją art 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustala 21 dniowy termin na zgłoszenie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie. Termin o którym mowa upływa 26 września 2013 roku. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida lub elektronicznie na adres umig@ruciane-nida.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Data powstania: środa, 4 wrz 2013 10:18
Data opublikowania: środa, 4 wrz 2013 11:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 wrz 2013 14:21
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1575 razy