BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Remont drogi gminnej w m. Osiniak-Piotrowo Gmina Ruciane-Nida
Ruciane-Nida: Remont drogi gminnej w m. Osiniak-Piotrowo Gmina Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 181007 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155789 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej w m. Osiniak-Piotrowo Gmina Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w miejscowości Osiniak-Piotrowo Gmina Ruciane-Nida, a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (4430,00 m2); 3) roboty towarzyszące - poszerzanie nawierzchni w obrębie skrzyżowania (30,00 m2); - warstwa górna z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pobocza i zjazdy -1350 m2. zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.10.00.00-8, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o. o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 224222,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 235624,95

Oferta z najniższą ceną: 235624,95 / Oferta z najwyższą ceną: 267260,55

Waluta: PLN.

Data powstania: poniedziałek, 9 wrz 2013 09:09
Data opublikowania: poniedziałek, 9 wrz 2013 11:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 wrz 2013 07:43
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1775 razy