BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
1. Położenie nieruchomości: Ukta, Gmina Ruciane-Nida
2. Numer działki: 142
3. Powierzchnia działki: 1 200m2
4. Numer księgi wieczystej: KW OL1P/00015509/0
5. Przedmiotem sprzedaży na podstawie Uchwały XXXIX/273/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 22 sierpnia 2013r. jest lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 146,13m2, składający się z 7 izb: 6 pokoi, kuchni, 2 łazienek, 3 korytarzy, sieni, wc, usytuowany na parterze budynku wielolokalowego mieszkalnego nr 36 w Ukcie, ujawniony w KW OL1P/00015509/0. Do lokalu mieszkalnego nr 1 przynależą pomieszczenia 2 piwnic i kotłowni o łącznej pow. 50,40m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału wielkości 0,475 części w gruncie oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny Nr 36 składa się z 2 lokali mieszkalnych. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z przynależnościami i udziałem wielkości 0,475 części w prawie własności dz. ozn. nr geod. 142, o pow. 1 200m2 została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 236 400,00zł.
7. Od ceny sprzedaży lokalu wraz z przynależnościami i udziałem w prawie własności działki gruntu zostanie zastosowana bonifikata na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 31.01.2007r. w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu - 90%, w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu – 80%.
8. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
9. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
10. Nabywca uiszcza należność wraz z kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida.
11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku, poz. 535 z poźn. zm.
13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13.09.2013 roku do dnia 04.10.2013roku.
Data powstania: piątek, 13 wrz 2013 08:49
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 09:38
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1701 razy