BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ

Wykaz


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej sporzadzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku)
Wykaz niniejszy obejmuje działkę która w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31.12.2003 roku stanowiła teren istniejących użytków rolnych. Obecnie brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śwignajno. W ewidencji gruntów działka ta jest sklasyfikowana jako droga. Położona jest w Śwignajnie, ujawniona w KW 13036

Nr geod. 17/1, o pow. 100 m2, cena 350,00 zł

1. Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w wykonaniu uchwały nr XXXVI/74/2005 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 27.10.2005 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2. Sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkr. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami na poprawę warunków zagospodarowania terenu przeległego ozn. nr geod. 17/2.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży,okazanie granic działki nastąpi na koszt nabywcy. Cenę sprzedaży należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Umowa notarialna sporzadzona zostanie na koszt nabywcy.
4. Protokół uzgodnień zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten bedzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 09.01.2006 roku do dnia 30.01.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2006 15:12
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2006 15:27
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lut 2006 10:36
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2318 razy