BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 18 września 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.10.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję na dzień 26 września 2013 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XL sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 22 sierpnia 2013 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 22 sierpnia 2013 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Podsumowanie V edycji konkursu "Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Ruciane-Nida".
 3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za I półrocze 2013 r.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • rozpatrzenia skargi,
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2021,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2013 r.,
  • emisji obligacji,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.



Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.




 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk
Data powstania: piątek, 20 wrz 2013 08:24
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2013 08:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 wrz 2013 14:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1600 razy