BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida ogłasza nabór na stanowisko nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie.

Ruciane – Nida, dn. 01 / 10 / 2013r.


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
ogłasza nabór na stanowisko nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie.

Nabór dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Liczba wolnych miejsc pracy: 1

1. Przedmiot naboru:
1.1. Stanowisko: nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie w grupie dzieci 3-5 letnich;
1.2. Wynagrodzenie: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
1.3. Okres zatrudnienia: 04/11/2013 – 30/06/2015;
1.4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

2. Wymagania niezbędne:
2.1. Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz. U. Nr 50, poz. 400);
2.2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego;

3. Wymagania dodatkowe:
3.1. Umiejętność pracy w zespole;
3.2. Wysokie umiejętności komunikacyjne;
3.3. Kreatywność,
3.4. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
3.5. Odporność na stres;
3.6. Obowiązkowość, rzetelność

4. Zakres wykonywanych zadań w projekcie:
1.1. Realizacja podstawy programowej określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 4 poz. 17) w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku;
1.2. Organizacja swobodnych zajęć dla dzieci np.: sportowych, plastycznych, organizacja wycieczek w czasie wolnym od zajęć z podstawy programowej;
1.3. Opieka nad dziećmi;
1.4. Informowanie rodziców o postępach dzieci;
1.5. Dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej oraz dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym, w zakresie rezultatów wskazanych w projekcie;
1.6. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

5. Wymagane dokumenty:
5.1. Kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu);
5.2. List motywacyjny;
5.3. CV (życiorys);
5.4. Kserokopia dowodu osobistego;
5.5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5.6. Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (jeżeli dotyczy);
5.7. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia (jeżeli dotyczy);
5.8. Referencje / opinie (jeżeli dotyczy);
5.9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór w załączeniu);
5.10. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego;
5.11. Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia ofert upływa z dniem 15 października 2013r. o godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie (adres: Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida) z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie – grupa unijna”. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie po upływie terminu do złożenia dokumentów (planowany termin 17 / 10 / 2013r.). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Następnie Komisja do przeprowadzenia konkursu przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą ustalić spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu oraz dokona wyboru kandydata, który uzyska największą liczbę punktów (planowany termin 22 / 10 / 2013r.).

Dodatkowych informacji o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie (tel. 087 4231-036) bądź w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie (tel. 087 4236-441).

Burmistrz Miasta i Gminy

Zbigniew Janusz Opalach
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 paź 2013 09:54
Data opublikowania: wtorek, 1 paź 2013 10:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 paź 2013 17:26
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1931 razy