BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ


W Y K A Z N I E R U C H O M O S C I

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603):
dz.ozn.nr geod. 88/1,o pow. 3.356 m2
dz.ozn. nr geod. 89, o pow. 2.700 m2
położone w Wejsunach, ujawnione w KW 15492
Przedmiotem sprzedaży są działki które w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31.12.2003 roku stanowiły tereny przyjeziorne częściowo zadrzewione, o predyspozycjach rekreacyjnych kąpielisk, przystanie wodne, boiska sportowe. Bezwzględny zakaz wprowadzania nowej zabudowy nie związanej z funkcją terenu. Obecnie brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wejsuny.
W ewidencji gruntów przedmiotowe działki sklasyfikowane są jako Bi - inne tereny zabudowane. Cena sprzedaży wynosi:
Dz.nr 88/1 - 51.650,00 zł
Dz.nr 89 - 41.550,00 zł
łącznie
93.200,00 zł + 22% VAT
tj. 20.504,00 zł = 113.704,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w kwocie 900,00 zł
(wycena 200,00 zł + wydzielenie 700,00 zł = 900,00 zł)
Całość 114.604,00 zł

1. Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXVI/88/2005, z dnia 1.12.2005 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
2. Sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej w związku ze zwolnieniem zbycia w drodze przetargu działek wyżej wymienionych przez Radę Miejską Ruciane-Nida wyrażone w wyżej wymienionej uchwale, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż następuje dla dotychczasowego dzierżawcy działek, który ma dzierżawę na lat 25 i zabudował je na podstawie pozwolenia na budowę.
Budynki i budowle wzniesione na działkach stanowią własność nabywcy.
3. Cenę sprzedaży należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie lub można złożyć wniosek o rozłożenie jej na raty oprocentowane zabezpieczone hipotecznie. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.
4. Protokół uzgodnień zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 11.01.2006 roku do dnia 3.02.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo
Data powstania: środa, 11 sty 2006 11:02
Data opublikowania: środa, 11 sty 2006 11:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lut 2006 08:43
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2728 razy