BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

INFORMACJA z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie - I ETAP

Nabór dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).
Ruciane – Nida, dn. 16 / 10 / 2013r.

INFORMACJA
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie z dnia 16 / 10 / 2013r. - I ETAP

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skład Komisji:
1. Renata Skopnik - Przewodnicząca,
2. Karol Syta - Sekretarz,
3. Grażyna Jagłowska - Członek.


W odpowiedzi na ogłoszony nabór na wolne stanowisko nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Po dokonaniu formalnej oceny zgodności zgłoszonych ofert z ogłoszeniem o naborze, zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida z dnia 30 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela / nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie – Komisja w/w składzie powołana do przeprowadzenia konkursu stwierdziła, że wymogi formalne spełnia:

1. Pani Marta Sakowska, zam. Zalas.
2. Pani Krystyna Sarnowska, zam. Ruciane-Nida
3. Pani Beata Kuliś, zam. Ruciane-Nida.
4. Pani Izabela Płocharczyk, zam. Ruciane-Nida.
5. Pani Ernesta Elżbieta Sobiecka, zam. Ruciane-Nida.

Rozmowa kwalifikacyjna z ww. osobami zostanie przeprowadzona w dniu 23 / 10 / 2013r. o godz. 12.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie. Kandydatów prosimy o zgłoszanie swojej obecności w Sekretariacie UMiG w Rucianem-Nidzie.

Przewodnicząca Komisji
Renata Skopnik
Data powstania: środa, 16 paź 2013 11:35
Data opublikowania: środa, 16 paź 2013 11:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 paź 2013 07:33
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1666 razy