BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Ruciane-Nida: Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 217621 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200457 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulic i dróg polegającego na : a) dokonywaniu raz w tygodniu oględzin oświetlenia ulicznego i parkowego w celu wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii; b) dokonywaniu oględzin sieci oświetlenia ulic i dróg oraz punktów pomiarowo - rozliczeniowych raz na kwartał, a także sporządzaniu protokołu oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazywaniu informacji faxem lub pismem na adres Zamawiającego; c) naprawie uszkodzonych: styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli itp.; d) wymianie uszkodzonych elementów oświetlenia ulic i dróg, a w szczególności: bezpieczników, główek bezpieczników, podstaw do bezpieczników, styczników, fotorezystorów, żarówek, przekaźników zmierzchowych, opraw, wysięgników, słupów, przewodów do tablicach oświetleniowych, kondensatorów w oprawach oświetleniowych, dławików w oprawach oświetleniowych, wkładek topikowych w słupach, kloszy, kabli linii oświetleniowych, zamknięć (drzwiczek) słupowych, opasek zabezpieczających, zegarów sterujących; e) czyszczeniu opraw łącznie z kloszami oraz wnęk słupów oświetleniowych; f) konserwacji szafek kablowych, oświetleniowych, tablic oświetleniowych; g) lokalizacji oraz awaryjnej naprawie uszkodzeń napowietrznej lub kablowej sieci oświetleniowej; h) sprawdzaniu układów zapłonowych opraw; i) poprawianiu opasek słupowych; j) przestawianiu stref czasowych zegarów sterujących w obwodach oświetlenia zgodnie z załącznikiem do SIWZ; k) pomiarze: rezystancji, izolacji kabli, napięć i obciążeń; l) sprawdzaniu stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej urządzeń oświetlenia ulicznego; ł) zabezpieczaniu zagrożeń powstałych na skutek kataklizmów, wypadków drogowych oraz działań wandali w ramach pogotowia oświetleniowego - dwuosobowego zespołu wyposażonego w specjalistyczny sprzęt. 2) Wymianę wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne na podstawie kwartalnych protokołów podpisanych przez strony umowy, w ilości nie przekraczającej obecnego stanu istniejącego opraw w okresie trwania umowy. 3) Usuwanie skutków działania wandali tj. uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych elementów oświetlania ulic i dróg; 4) Montaż zegarów sterujących - astronomicznych w miarę potrzeb, 5) Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114146,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 121896,00

Oferta z najniższą ceną: 121896,00 / Oferta z najwyższą ceną: 163296,00

Waluta: PLN.

Data powstania: piątek, 18 paź 2013 09:05
Data opublikowania: piątek, 18 paź 2013 09:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 paź 2013 12:19
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1799 razy