BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Wólka, Osiniak-Piotrowo oraz Gałkowo, Gmina Ruciane-Nida
Ruciane-Nida: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Wólka, Osiniak-Piotrowo oraz Gałkowo, Gmina Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 219251 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195681 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Wólka, Osiniak-Piotrowo oraz Gałkowo, Gmina Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka, Osiniak-Piotrowo oraz Gałkowo, Gmina Ruciane-Nida, a w szczególności: 1) świetlica wiejska w miejscowości Wólka - remont sali głównej i pomieszczenia przyległego oraz wydzielenie pomieszczenia WC - roboty budowlane i elektryczne oraz kanalizacyjne; 2) świetlica wiejska w miejscowości Osiniak-Piotrowo - remont sali głównej i pomieszczenia przyległego oraz wydzielenie pomieszczenia WC - roboty budowlane, elektryczne oraz kanalizacyjne; 3) świetlica wiejska w miejscowości Gałkowo - remont sali głównej i przedsionka oraz wydzielenie pomieszczenia WC - roboty budowlane, elektryczne oraz kanalizacyjne, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.23.00-9, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nidawspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JAKKON Sp. z o. o., ul. Targowa 39 B, 07-412 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60920,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 48943,54

Oferta z najniższą ceną: 48943,54 / Oferta z najwyższą ceną: 69242,85

Waluta: PLN.

Data powstania: poniedziałek, 21 paź 2013 11:40
Data opublikowania: poniedziałek, 21 paź 2013 11:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 paź 2013 12:19
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1864 razy