BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko nauczyciela / nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie – II ETAP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ruciane – Nida, dn. 23 / 10 / 2013r.

Informacja z przeprowadzonego naboru
na wolne stanowisko nauczyciela / nauczycielki wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie – II ETAP

Nabór dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skład Komisji:
1. Renata Skopnik - Przewodnicząca,
2. Karol Syta - Sekretarz,
3. Grażyna Jagłowska - Członek.

Po dokonaniu formalnej oceny zgodności zgłoszonych ofert z ogłoszeniem o naborze, zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida z dnia 30 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela / nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie – Komisja przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na ww. stanowisko w dniu 23.10.2013r.
Dotyczyły one kwestii ogólnych umożliwiających określenie predyspozycji interpersonalnych kandydatów, znajomości podstawy programowej, znajomości zasad opieki nad dziećmi, znajomości sposobów organizacji swobodnych zajęć dla dzieci np.: sportowych, plastycznych, wycieczek w czasie wolnym od zajęć z podstawy programowej. Po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych Komisja przystąpiła do oceny punktowej poszczególnych kandydatów, w wyniku której Pani Izabela Płocharczyk uzyskała największą liczbę punktów (8,67pkt.).
Pani Izabela Płocharczyk wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia jako nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań. Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę merytoryczną i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Wykazała się doświadczeniem zawodowym uzyskanym w pracy jako nauczycielka wychowania przedszkolnego.
Niniejszą kandydaturę Komisja do przeprowadzenia konkursu przedstawi Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida do akceptacji.

Przewodnicząca Komisji

Renata Skopnik
Data powstania: czwartek, 24 paź 2013 07:34
Data opublikowania: czwartek, 24 paź 2013 07:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lis 2013 11:05
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1698 razy