BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 22 października 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.11.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję na dzień 30 października 2013 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XLI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w dniu 26 września 2013 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XL sesji Rady Miejskiej w dniu 26 września 2013 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Informacje o oświadczeniach majątkowych za 2012 rok:
  • Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Przewodniczącego Rady i Burmistrza MiG,
  • Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych,
  • Burmistrza MiG o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • poparcia stanowiska z dnia 26 września 2013 r. Lokalnych Grup Rybackich oraz Lokalnych Grup Działania z województwa warmińsko-mazurskiego,
  • przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2016",
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2022,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2013 r.,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: czwartek, 24 paź 2013 09:01
Data opublikowania: czwartek, 24 paź 2013 09:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lis 2013 11:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1585 razy