BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dowóz dzieci w wieku 3 - 5 lat do Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie w ramach projektu pn. "Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie III"
Ruciane-Nida: Dowóz dzieci w wieku 3 - 5 lat do Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie III
Numer ogłoszenia: 223957 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 211923 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci w wieku 3 - 5 lat do Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci w wieku 3 - 5 lat do Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie (ul. Gwarna 2) w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie III, z poniższych miejscowości: - Warnowo (3 dzieci), - Niedźwiedzi Róg (1 dziecko), - Wejsuny (1 dziecko), - Wólka (2 dzieci), - Osiniak - Piotrowo (3 dzieci), - Śwignajno Wielkie (1 dziecko), - Wygryny (1 dziecko), - Kokoszka (2 dzieci), - Krzyże (1 dziecko), - Karwica (2 dzieci). 2. Sugerowana trasa przewozu: Warnowo - Niedźwiedzi Róg - Wejsuny - Kokoszka - Wygryny - Śwignajno Wielkie - Wólka - Osiniak Piotrowo - Ruciane - Nida. Następnie Karwica - Krzyże - Ruciane - Nida. Szacowana dzienna liczba kilometrów 124km (przewóz w obie strony). Godziny przywozu dzieci do Przedszkola: 7.00 - 8.00. Godziny odbioru dzieci z Przedszkola: 14.00 - 15.00. 3. Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy: a) przewóz dzieci z miejscowości wskazanych wyżej z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie w dni zajęć w przedszkolu oraz z Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie do ww. miejscowości po zakończeniu zajęć zgodnie z tygodniowym planem zajęć, b) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom podczas przewozu z miejscowości zamieszkania do placówki oświatowej i drodze powrotnej oraz w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu zgodnie z przepisami ustawowymi (zapewnienie opiekuna). 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych (Pzp) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowe Jerzy Jankiewicz, Szeroki Bór 9, 12-214 Wiartel, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73297,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 72912,00

Oferta z najniższą ceną: 72912,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72912,00

Waluta: PLN.

Data powstania: piątek, 25 paź 2013 09:50
Data opublikowania: piątek, 25 paź 2013 09:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lis 2013 11:05
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1743 razy