BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zaprasza do konsultacji przy rocznym programie współpracy na rok 2014.
Na podstawie Uchwały Nr LVII/79/10 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Rucianego-Nidy ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy na rok 2014.

Cel konsultacji:

 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.
 2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Rucianego-Nidy.

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Ruciane-Nida, na temat projektu Rocznego programu współpracy.
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 12.11.2013 roku.
 2. Termin zakończenia konsultacji: do 25.11.2013 roku.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji:
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Ruciane-Nida i prowadzącymi działalność na terenie Gminy Ruciane-Nida.

Forma i miejsce konsultacji:

 1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 25 listopada 2013 roku:

  1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida,
  2. elektronicznie na adres e-mail: cit@ruciane-nida.pl,
  3. osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida.
  4. Projekt programu współpracy zamieszczony zostanie na stronie internetowej Miasta i Gminy Ruciane-Nida www.ruciane-nida.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 2. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: "Program Współpracy 2014".
 3. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

  1. przekazane w innej formie niż wymienione w podpunktach a, b, c punktu 1.
  2. złożone z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,
  3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

 4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Dworcowa 14 w Rucianem-Nidzie oraz pod numerem telefonu: 87/4231989 – osoba do kontaktu – Barbara Klimaszewska-Rodzim.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 lis 2013 13:49
Data opublikowania: środa, 6 lis 2013 13:58
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lis 2013 13:35
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1731 razy