BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu W stronę aktywnej integracji
Ruciane-Nida: Kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu W stronę aktywnej integracji
Numer ogłoszenia: 238003 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225807 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polna 1, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 423 16 40, faks 87 423 16 40.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu W stronę aktywnej integracji.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B. Kurs dla 9 osób. 2. Miejsce realizacji zamówienia - Ruciane-Nida.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: zamówienie w ramach projektu W stronę aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkolenia Kierowców Adam Sobiech, ul. T. Kościuszki 1, 18-400 Łomża, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 13410,00

Oferta z najniższą ceną: 13410,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13410,00

Waluta: PLN.

Data powstania: wtorek, 12 lis 2013 13:36
Data opublikowania: wtorek, 12 lis 2013 15:12
Data przejścia do archiwum: środa, 20 lis 2013 09:00
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1689 razy