BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 18 listopada 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.12.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję na dzień 26 listopada 2013 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XLII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 5. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2013 r.
 6. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLI sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2013 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida,
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2022,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2013 r.,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności,
  • ustalenia stawki opłaty miejscowej,
  • ustalenia na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży,
  • zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzi Róg II, gmina Ruciane-Nida,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: wtorek, 19 lis 2013 13:53
Data opublikowania: wtorek, 19 lis 2013 14:13
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lis 2013 13:35
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1864 razy