BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługa edukacyjna w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - III
Ruciane-Nida: Usługa edukacyjna w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - III
Numer ogłoszenia: 249185 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208409 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa edukacyjna w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna, obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych oraz konsultacji / porad realizowanych przez pedagoga w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie III dla dzieci w wieku 3-5 lat w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 r. 2. Zamówienie podzielone jest na 12 części: 1) Część 1: Zajęcia logopedyczne obejmujące dzieci z Przedszkola Miejskiego - 4godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 272godz. Dodatkowo udział w spotkaniach z rodzicami organizowanymi w Przedszkolu Miejskim 2 razy w roku szkolnym po 1,5 godz., tj. 4 x 1,5godz. = 6 godz. Łączny wymiar godz.: 278. 2) Część 2: Zajęcia logopedyczne obejmujące dzieci z Oddziału przedszkolnego - 1godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 68godz. 3) Część 3: Gimnastyka korekcyjna obejmująca dzieci z Przedszkola Miejskiego - 4godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 272godz. Dodatkowo udział w spotkaniach z rodzicami organizowanymi w Przedszkolu Miejskim 2 razy w roku szkolnym po 1,5 godz., tj. 4 x 1,5godz. = 6 godz. Łączny wymiar godz.: 278. 4) Część 4: Gimnastyka korekcyjna obejmująca dzieci z Oddziału przedszkolnego - 1godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 68godz. 5) Część 5: Warsztaty plastyczne obejmujące dzieci z Przedszkola Miejskiego - 4godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 272godz. 6) Część 6: Warsztaty plastyczne obejmujące dzieci z Oddziału przedszkolnego - 1godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 68godz. 7) Część 7: Język angielski obejmujący dzieci z Przedszkola Miejskiego - 4godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 272godz. 8) Część 8: Język angielski obejmujący dzieci z Oddziału przedszkolnego - 1godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 68godz. 9) Część 9: Rytmika obejmująca dzieci z Przedszkola Miejskiego - 4godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 272godz. 10) Część 10: Rytmika obejmująca dzieci z Oddziału przedszkolnego - 1godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 68godz. 11) Część 11: Konsultacje / porady realizowane przez pedagoga obejmujące dzieci z Przedszkola Miejskiego - 4godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 272godz. Dodatkowo udział pedagoga w spotkaniach z rodzicami organizowanymi w Przedszkolu Miejskim 2 razy w roku szkolnym po 1,5 godz., tj. 4 x 1,5godz. = 6 godz. Łączny wymiar godz: 278. 12) Część 12: Konsultacje / porady realizowane przez pedagoga obejmujące dzieci z Oddziału przedszkolnego - 1godz./tydzień x 68 tygodni = maksymalnie 68godz. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. UWAGA! - w celu zapewnienia możliwości realizacji wszystkich części zamówienia każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na NIE WIĘCEJ NIŻ 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Oferty wykonawców złożone na więcej części zostaną odrzucone z uwagi na niezgodność ich treści z treścią SIWZ. 4. Zajęcia logopedyczne: prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod diagnozowania, w tym sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania którym dysponują placówki, wspomagane użyciem przyborów i materiałów uatrakcyjniających. Forma: zajęcia ogólnorozwojowe w grupach dla wszystkich dzieci oraz indywidualne. Długość konsultacji indywidualnych dostosowywana do potrzeb dziecka. W ramach spotkań z rodzicami przekazywanie spostrzeżeń z zajęć, udzielanie fachowych porad, prezentowane ćwiczeń / zabaw zalecanych do regularnego wykonywania w domu. 5. Gimnastyka korekcyjna: proces korekcyjno-kompensacyjny, w trakcie którego zakres ćwiczeń ruchowych, stopień trudności, formy, metody i zasady będą dostosowane do psychofizycznego i motorycznego rozwoju oraz wydolności organizmu dzieci. Zajęcia mają stanowić ciekawą propozycję oddziaływań dot. nie tylko motoryki, ale również zadań umożliwiających dziecku ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzenia motywacji do wszechstronnej aktywności. Forma: zajęcia ogólnorozwojowe w grupach oraz w podgrupach z dziećmi, u których zdiagnozowano wady postawy. W ramach spotkań z rodzicami przekazywanie spostrzeżeń z zajęć, udzielanie fachowych porad, prezentowane ćwiczeń / zabaw zalecanych do regularnego wykonywania w domu. 6. Warsztaty plastyczne: zajęcia rozwijające u dziecka pamięć i wyobraźnię, kształtujące spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji, wyrabiającego dbałość o estetykę. Podczas zajęć nauczyciel ma wykorzystywać różnorakie formy ekspresji plastycznej. 7. Język angielski: organizowane przy użyciu nowoczesnych metod nauczania, plansz tematycznych, słowników obrazkowych, w tym sprzętu multimedialnego i oprogramowania którym dysponują placówki. Forma: zabawy stymulujące proste wypowiedzi oraz uruchamiające zdolności naśladowcze dziecka. 8. Rytmika: prowadzone z wykorzystaniem różnorakich form ekspresji muzycznej, tanecznej. Umożliwienie dzieciom realizowanie się w aspekcie ruchowym i intelektualnym, angażujące wysiłek w celu poznania instrumentów muzycznych, uczące słyszenia i słuchania. 9. Konsultacje / porady realizowane przez pedagoga: gruntowne i systematyczne poznawanie dziecka (stanu jego zdrowia, sposobu jego wychowywania w domu, szczególnych zainteresowań), a następnie instruowanie rodziców i nauczycieli w zakresie doboru odpowiednich metod wychowawczych i dydaktycznych. Konsultacje/porady mają być również indywidualnie udzielane rodzicom / opiekunom, których dzieci nie są objęte edukacją przedszkolną. W ramach spotkań z rodzicami przekazywanie spostrzeżeń z zajęć, udzielanie fachowych porad, prezentowanie ćwiczeń / zabaw zalecanych do regularnego wykonywania w domu. 10. Miejsce realizacji zamówienia: Przedszkole Miejskie w Rucianem - Nidzie, ul. Gwarna 2, 12-220 Ruciane - Nida (dalej zwane Przedszkolem Miejskim), Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ukcie, Ukta 69, 12-220 Ruciane - Nida (dalej zwany Oddziałem przedszkolnym)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Zajęcia logopedyczne obejmujące dzieci z Przedszkola Miejskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Renata Kowalczyk, Karwica 11, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 13900,00

Oferta z najniższą ceną: 13900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13900,00

Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: Zajęcia logopedyczne obejmujące dzieci z Oddziału przedszkolnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Koziatek, Ładne Pole 28, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3317,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3740,00

Oferta z najniższą ceną: 3740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3740,00

Waluta: PLN.

Część NR: 3
Nazwa: Gimnastyka korekcyjna obejmująca dzieci z Przedszkola Miejskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Janusz Koziatek, Ładne Pole 28, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 15290,00

Oferta z najniższą ceną: 15290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15290,00

Waluta: PLN.

Część NR: 4
Nazwa: Gimnastyka korekcyjna obejmująca dzieci z Oddziału przedszkolnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Janusz Koziatek, Ładne Pole 28, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3317,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3740,00

Oferta z najniższą ceną: 3740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3740,00

Waluta: PLN.

Część NR: 5
Nazwa: Warsztaty plastyczne obejmujące dzieci z Przedszkola Miejskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jolanta Bartosik, ul. Polna 3/24, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13268,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 15232,00

Oferta z najniższą ceną: 15232,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15232,00

Waluta: PLN.

Część NR: 6
Nazwa: Warsztaty plastyczne obejmujące dzieci z Oddziału przedszkolnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ewa Jastrzębska, ul. Zielona 38/14, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3317,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3944,00

Oferta z najniższą ceną: 3944,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3944,00

Waluta: PLN.

Część NR: 7
Nazwa: Język angielski obejmujący dzieci z Przedszkola Miejskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mirosław Szulczyński, ul. Polowa 51B/60, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13268,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 15776,00

Oferta z najniższą ceną: 11968,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15776,00

Waluta: PLN.

Część NR: 9
Nazwa: Rytmika obejmująca dzieci z Przedszkola Miejskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Monika Katarzyna Święcka, ul. Słowiańska 8, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13268,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 14688,00

Oferta z najniższą ceną: 14688,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15776,00

Waluta: PLN.

Część NR: 10
Nazwa: Rytmika obejmująca dzieci z Oddziału przedszkolnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Monika Katarzyna Święcka, ul. Słowiańska 8, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3317,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 6854,00

Oferta z najniższą ceną: 6854,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6854,00

Waluta: PLN.

Część NR: 11
Nazwa: Konsultacje / porady realizowane przez pedagoga obejmujące dzieci z Przedszkola Miejskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Halina Chorążewicz, ul. Lidzbarska 6, 12-100 Szczytno, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 14734,00

Oferta z najniższą ceną: 14734,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15846,00

Waluta: PLN.

Część NR: 12
Nazwa: Konsultacje / porady realizowane przez pedagoga obejmujące dzieci z Oddziału przedszkolnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Halina Chorążewicz, ul. Lidzbarska 6, 12-100 Szczytno, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3317,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3876,00

Oferta z najniższą ceną: 3876,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3944,00

Waluta: PLN.

Data powstania: piątek, 22 lis 2013 11:11
Data opublikowania: piątek, 22 lis 2013 12:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 gru 2013 08:27
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1963 razy