BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o sprzedaży 2 działek usługowych


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004r. Nr 207, poz. 2108)Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, przeznaczonych pod budownictwo usługowe, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej:

A/ ozn. nr geod. 192/337, o pow. 91 m2
cena wywoławcza 5.000,00 zł, wadium 500,00 zł

B/ ozn. nr geod. 192/338, o pow. 78 m2
cena wywoławcza 4.500,00 zł, wadium 450,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 14 marca 2006 roku o godzinie 10.30, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia
10 marca 2006 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. UMiG).

2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi


Data powstania: poniedziałek, 6 lut 2006 11:56
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2006 12:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 mar 2006 13:18
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2586 razy