BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 22 stycznia 2014 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.01.2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję na dzień 29 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XLV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2013 r. oraz z IX nadzwyczajnej (XLIV kolejnej) sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLIII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2013 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych oraz Rady Miejskiej na 2014 rok.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • rozpatrzenia skargi,
  • rozpatrzenia skargi,
  • rozwiązania Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. "7 Cudów Mazur" zawartego dnia 31.05.2013 r. pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Gminą Miejską Giżycko, Gminą Mikołajki, Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Pisz, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo i projektu,
  • zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,
  • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Ruciane-Nida w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,
  • upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
  • upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida na okres od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 28 lutego 2015 roku,
  • przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok,
  • uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2014-2016.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: czwartek, 23 sty 2014 10:27
Data opublikowania: czwartek, 23 sty 2014 10:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 sty 2014 09:32
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1693 razy