BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Obwieszczenie

PNO.6220.1.2011.2014
Ruciane-Nida, dn. 24 stycznia 2014

PNO.6220.1.2011.2013


D E C Y Z J A


Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku POLKOMTEL Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika, Panią Wiolettę Doniec – Pracownia Projektowa ARPRO Sp. z o.o z/s. 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 278/21


Postanawiam
Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce nr 87/20 położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie
POLKOMTEL Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika, Panią Wiolettę Doniec – Pracownia Projektowa ARPRO Sp. z o.o z/s. 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 278/21 wniósł o wycofanie swojego wniosku o wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 87/20 położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przychylił się do jego prośby i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania

Otrzymują:
1. Wioletta Doniec – pełnomocnik inwestora
2. strony postępowania
3. a/a
Data powstania: piątek, 24 sty 2014 12:16
Data opublikowania: piątek, 24 sty 2014 12:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 lut 2014 13:41
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1932 razy