BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionych:

a) działki ozn. nr geod. 586, 587, 588, o łącznej pow. 1 207 m2, poł. w m. Ruciane-Nida, w MPZP przeznaczone jako M - teren zabudowy jednorodzinnej, KW OL1P/00012965/3;
cena wywoławcza netto 90 500,00 zł, wadium 10 000,00 zł.
b) działka ozn. nr geod. 28/3, o pow. 2 200 m2, poł. w m. Gałkowo, objęta w części MPZP przeznaczona jako RM - teren zabudowy zagrodowej- mieszkaniowej – jednorodzinnej w rozumieniu Prawa budowlanego wraz z obiektami gospodarczymi służącemu rolniczemu użytkowaniu gruntów. Dopuszcza się funkcje usługowe nieuciążliwe i agroturystyczne, KW OL1P/00012661/2;
cena wywoławcza netto 115 000,00 zł, wadium 15 000,00 zł.
c) działka ozn. nr geod. 47/7, o pow. 546 m2, poł. w m. Karwica, nie jest objęta MPZP na przedmiotową nieruchomość została wydana Decyzja Burmistrza o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku rekreacji indywidualnej, KW OL1P/00014891/7;
cena wywoławcza netto 48 500,00 zł, wadium 5 000,00 zł.

III publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 06 marca 2014 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 marca 2014 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 03 marca 2014r. włącznie (pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
5. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
8. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Podano do publicznej wiadomości: od dnia 31 stycznia 2014r. do dnia 03 marca 2014r.
Data powstania: piątek, 31 sty 2014 09:32
Data opublikowania: piątek, 31 sty 2014 10:50
Data przejścia do archiwum: środa, 5 mar 2014 10:18
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2103 razy